Pengenalan

Pengenalan

Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan merupakan satu bidang yang bertujuan melindungi keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja. Keselamatan tempat kerja merupakan suatu aspek penting di dalam sesebuah organisasi syarikat. Ia merupakan salah satu tanggungjawab majikan di bawah Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Malaysia untuk mengambil berat tentang kesihatan dan keselamatan para pekerja ketika bekerja di dalam sesebuah syarikat. Akta ini dikawalselia oleh Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan dari Kementerian Sumber Manusia.

Tuesday, 5 April 2011

Kewajipan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan (SHO)

Adalah menjadi kewajipan seseorang pegawai keselamatan dan kesihatan –

(a)
untuk menasihati majikan atau mana-mana orang yang bertanggungjawab
bagi sesuatu tempat kerja mengenai langkah-langkah yang perlu diambil
bagi kepentingan keselamatan dan kesihatan orang-orang yang diambil
kerja di tempat kerja itu;

(b)
untuk memeriksa tempat kerja untuk menentukan sama ada apa-apa
jentera, loji, peralatan, bahan, perkakas atau proses atau apa-apa jenis
kerja kasar yang digunakan di tempat kerja, yang boleh menyebabkan
kecederaan anggota ke atas mana-mana orang yang bekerja di tempat
kerja;

(c)
untuk menyiasat apa-apa kemalangan, kamalangan nyaris, kejadian
berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di
tempat kerja;

(d)
untuk membantu majikan atau jawatankuasa keselamatan dan kesihatan,

jika ada, menurut peraturan 11 Peraturan-Peraturan Keselamatn dan
Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan an Kesihatan) 1996
dalam menganjurkan dan melaksanakan program keselamatan dan
kesihatan pekerjaan di tempat kerja;

(e)
untuk menjadi setiausaha kepada jawatankuasa keselamatan dan kesihatan
jika ada, sebagaimana yang dinyatakan di bawah subperaturan 6(2)
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa
Keselamatan dan Kesihatan) 1996, dan melaksanakan semua fungsi
setiausaha sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan itu;

(f)
untuk membantu jawatankuasa keselamatan dan kesihatan dalam
mana-mana pemeriksaan sesuatu tempat kerja bagi maksud memeriksa
keberkesanan apa-apa langkah yang diambil bagi mematuhi Akta atau
mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta;

(g)
untuk memungut, menganalisis dan menyenggara statistik mengenai apa-
apa kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit
pekerjaan yang berlaku di tempat kerja;

(h)
untuk membantu mana-mana pegawai pada menjalankan kewajipannya di
bawah Akta atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta; dan

(i)
untuk menjalankan apa-apa arahan lain yang dibuat oelh majikan atau
mana-mana orang yang bertanggungjawab bagi tempat kerja atas apa-apa
perkara yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan tempat kerja.

Maklumat / Info dari :
 AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
(PEGAWAI KESELAMATAN DAN KESIHATAN)
1997

No comments:

Post a Comment